Sinogrammes

Les caractères sont classés dans l’ordre alphabétique de leur transcription phonétique (pinyin). Les caractères homophones sont classés dans l’ordre croissant du nombre de traits. Les caractères possédant plusieurs prononciations sont cités dans leurs diverses prononciations.
Si le caractère qui vous intéresse ne se trouve pas dans la liste, c’est que le billet qui doit lui être consacré n’est pas encore en ligne.
Pour lire le billet consacré à un caractère, il suffit bien sûr de cliquer sur le caractère !
ài :
ān : 𩽾
ǎn :
àn : 
áo :
bā :
bǎ :
bà :
ba :
bái :
bǎi :
bǎn :
bàn :
bǎo : 
bào : 
bēi :
běi :
bèi :
běn :
bèn : 
béng :
bī :
bǐ :
bì :
biān : 
biàn : 便
biāo : 
biǎo :
bié :
biè :
bìn :
bìng : 𠀤
bū :
bù :
cái :
cào : (et aussi ici)
céng :
chǎ :
chāi : 
chán :
chǎn : 
chāng : 倀
cháng :
chǎng :
chàng :
chāo :
chē :
chēn :
chēng : 
chéng :
chī :
chǐ :
chì :
chóng :
chóu :
chū :
chǔ : 
chù :
chuān :
chuán : 
chuàn : 
cí :
cǐ :
cì :
cóng :
cù : 
dā :
dá :
dǎ :
dà :
dài :
dàn :
dāng :
dàng :
dāo :
dào :
dé :
de :
děi :
dēng : 
děng :
dī :
dí :
dǐ :
dì :
diǎ :
diǎn :
diàn :
diǎo :
dīng :
dìng :
dōng :
dòng :
dōu :
dòu : 、 
dū :
dú : 
dǔ : 
dù :
duì :
dùn :
duō :
duó :
duǒ : 
ē :
é :
è :
ér :
ěr :
fā :
fá :
fǎ :
fà :
fa :
fǎn :
fāng :
fáng : 
fǎng :
fàng :
fēi :
fěi :
fēn :
fèn :
fēng :
fū :
fú :
fǔ :
fù : 𨸏
gāi : 
gān :
gǎn :
gàn :
gāng :
gāo :
gào :
gē :
gé :
gě :
gè :
ge :
gěi :
gēng :
gèng :
gōng :
gòu :
gū :
guā : 
guǎ : 
guān : 
guǎn :
guàn :
guāng :
guǎng :
guǐ :
guì :
gǔn :
guō :
guó :
guǒ : 粿
guò :
guo :
hái :
hǎi :
hǎilǐ :
hān : 
hàn :
háng :
hàng :
háo :
hǎo :
hào :
hē :
hé :
hè :
hēi :
hěn :
héng :
hōng : 
hóng :
hòu :
hū :
hú :
hǔ :
huā :
huà :
huān : 
huán :
huáng :
huí :
huì :
hūn : 、 
huó :
huǒ :
huò :
huo :
jī :
jí : 
jǐ :
jì :
jiā :
jiá :
jiǎ :
jiān :
jiǎn : 
jiàn :
jiāng :
jiǎng :
jiàng :
jiāo :
jiǎo :
jiào :
jiē :
jié :
jiě :
jiè :
jīn :
jǐn :
jìn :
jīng :
jǐng :
jìng :
jiǒng :
jiū : 
jiǔ :
jiù :
jū :
jù :
jué :
jūn : 
jùn :
kā :
kǎ  :
kāi :
kǎi :
kān :
kǎn :
kàn :
kāng : 𩾌
kàng :
kāo :
kē :
kě :
kè :
kōng :
kǒng :
kòng :
kǒu :
kòu :
kǔ :
kuài :
kuān :
kuàng :
kūn :
kuò :
lā :
là :
lái :
lài : 
lán :
lǎo :
lào :
lè :
le :
lèi : 
lí : 
lǐ :
lì :
lián : 
liáng : 
liǎng :
liàng :
liè :
lín :
líng :
liú :
lo :
lóng :
lù :
lún : 
lùn : 
luó : 
luò :
mā :  (et ici)、
má : 
mǎ :
ma :
mài :
mán : 
mǎn : 滿
màn : 
me :  (et ici)、
méi :
měi :
mén :
men :
mí :
mǐ :
mì : 
miàn :
miǎo : 
mín :
mǐn :
míng :
mìng :
mó :  (et ici)、
mò :
móu :
mǒu :
mǔ : mu_shen
mù :
nā :
ná :
nǎ :
nà :
nǎi :
nài :
nán :
nàn :
nǎng :
nāo :
ne :
nèi :
néng :
ní :
nǐ :
nián :
niǎn :
niǎo :
niào : 
niè :
nín :
nìng :
nǚ :
nǜ :
nuó :
ōu :
òu :
pài : 
páng :
páo : 
pěn :
péng :
pī :
pí :
pǐ :
piān :
pián : 便
piàn :
piāo :
piáo :
piě : 丿
pǐn :
píng :
pǔ 
qī :
qí :
qǐ :
qì :
qiā :
qià : 
qiān :
qián :
qiǎn :
qiàn : 
qiáo :
qiē :
qiě :
qiè :
qīn :
qín : 
qìn :
qīng :
qíng :
qǐng : 
qìng :
qiōng : 
qióng :
qiú :
qū :
qú :
qǔ :
qù :
quán :
què :
rán :
ràng : 
rè :
rén :
rěn : 
rèn :
rì :
rú :
rǔ :
rù :
sāi :
sān :
sǎng :
sē : 
sè :
shā :
shān :
shàn :
shǎng :
shàng :
sháo :
shǎo :
shào :
shēn : mu_shen
shén :
shěn : 
shēng :
shèng : 
shī :
shí :
shǐ : 使
shì :
shōu :
shǒu :
shòu :
shū :
shǔ : 
shù :
shuāng :
shuǐ :
shuì :
shuō :
shuò : 
sī :
sǐ :
sì :
sòng :
suì : 
suō :
suǒ :
suò :
tā :
tǎ :
tà :
tāi :
tái :
tài :
táng :
tāo :
tè :
tī :
tí :
tǐ :
tiān :
tiāo : 
tiáo : 
tiē : 
tīng :
tōng : 
tóng :
tòng :
tóu :
tou :
tuān :
tún : 
tuō :
tuó :
wài :
wán :
wǎn : 
wàn : 
wāng :
wáng : 
wǎng :
wàng :
wéi :
wěi :
wèi :
wén :
wèn :
wèng :
wǒ :
wū : 
wú :
wŭ :
wù :
xī : 西
xǐ :
xiá :
xià :
xiān :
xián :
xiǎn : 
xiàn :
xiāng :
xiǎng :
xiàng :
xiǎo :
xiào :
xiē :
xié :
xiě :
xiè :
xīn :
xìn :
xīng :
xíng :
xǐng :
xìng :
xiōng :
xiù :
xǔ :
xuàn :
xué :
xuě : 
xún : 
yà : 
yán :
yǎn :
yáng : 
yàng :
yāo : (et ici)、
yáo : 
yào :
yě :
yè :
yī :
yí :
yǐ :
yì :
yīn :
yǐn : 
yīng :
yíng : 
yǐng : 
yìng : 
yòng :
yóu :
yǒu :
yòu :
yú :
yǔ :
yù :
yuán :
yuǎn : 
yuàn : 
yuē : 
yuè :
yún :
yùn :
zài :
zān : 
zán : 
zàn :
zǎo : 
zé : 
zěn :
zēng :
zhān :
zhǎn :
zhàn : 
zhāng : 
zhǎng :
zhàng : 
zhāo :
zháo :
zhǎo :
zhé : 
zhě :
zhè :
zhe :
zhēn :
zhèn :
zhēng:
zhèng :
zhī :
zhí :
zhǐ :
zhì :
zhōng :
zhǒng :
zhòng :
zhòu :
zhū : 
zhǔ :
zhù :
zhuàn : 
zhuō :
zhuó :
zǐ :
zì :
zi :
zǒng :
zòng :
zōu : 
zǒu :
zuì :
zuò :

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s